KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PROT-EKO s.c.  z siedzibą przy ul. Sportowej, 42-274 Konopiska  /dalej: PROT-EKO/.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług handlowych oraz do celów marketingowych związanych z prowadzoną działalnością na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) ww. rozporządzenia ogólnego RODO oraz przepisów prawa o prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym:
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).

3. Przekazywanie danych osobowych
Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczących zasad powierzania danych osobowych – w oparciu o umowę powierzenia danych osobowych.

4. Czas przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.:
    a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym     czasie:
    - przez okres wymagany przepisami prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji rozliczeniowej – wynosi 5     lat;
    - przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów PROT-EKO (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia     ewentualnych roszczeń),
    b) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Skarga do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

8. Kontakt z administratorem danych osobowych
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: biuro@prot-eko.com.pl  lub telefonicznie pod nr: +48 34 329 93 08

9. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości podjęcia relacji handlowych w ramach działalności prowadzonej przez firmę PROT-EKO.

Sklep został zarejestrowany w zbiorach GIODO numer księgi 149781 nr złoszenia 018031/2013.

Administrator oświadcza, że wdrożył środki bezpieczeństwa, o jakich mowa w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych.

Administrator zobowiązuje się do zachowania w poufności jakichkolwiek informacji  związanych z uzyskaniem dostępu do powierzonych danych oraz do zabezpieczenia powierzonych danych przed jakimkolwiek nieuprawnionym dostępem.