1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Innowacje Ekologiczne "Prot-eko" s.c. z siedzibą w Konopiskach adres: Sportowa 39, 42-274 Konopiska, NIP 5732290773, REGON: 151383700 zwanym dalej Administratorem.

2. Z Administratorem można się skontaktować:
- listownie na adres: Prot-eko Sportowa 39, 42-274 Konopiska
- mailowo na adres: biuro@prot-eko.com.pl
    
3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w celu:
- zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)
- prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
- sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Prot-eko
- prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Prot-eko, samodzielnie lub we     współpracy z innymi podmiotami
- dochodzenia roszczeń
- archiwizacji i zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji
- udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski
- prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
- spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Prot-eko
- spełniania obowiązku z tytułu rękojmi za wady
- obowiązków związanych z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości
- przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności
- ochrony przed próbami oszustwa

4. Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, a jedynie obowiązkiem umownym. Podanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie, jeżeli Klient się na to zgodzi i według uznania Klienta. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:
- złożenia i realizacji Zamówienia;
- wystawienia faktury VAT lub paragonu i dokonania rozliczeń podatkowych;
- założenia Konta;
- przesyłania Klientowi Newslettera;
- obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od umowy Klienta i wykonania obowiązków Administratora z tych tytułów;
a). obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu;
b). w przypadku danych opcjonalnych - brakiem możliwości np. skontaktowania się z Klientem w określony opcjonalny sposób lub dokonaniem zwrotu należności na rachunek bankowy.

5. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora:
- pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych Klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Klientów;
- podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu czynności przez Administratora, tj.:
a). podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze Klienta, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na zlecenie Administratora;
b). agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu akcji marketingowych Administratora;
c). podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
d). podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
e). podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
f). podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
g). podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) - w celu zapewnienia kredytowania na zakup produktów, w tym usług i wykonania zwrotów;
h). zakładami ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;
l). podmiotami nabywającymi wierzytelności - w razie niezapłacenia za zakupiony towar

6. Klientowi przysługuje prawo do:
- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
- prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
- prawo usunięcia danych osobowych;
- prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do przeniesienia danych osobowych;
- prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;

7. Klient może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych bez konsekwencji i bez podawania przyczyn

8. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
- w celach marketingowych,
- w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, innych niż marketing, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.

10. Klient może realizować prawa, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

11. Klient może wystąpić do Administratora z żądaniami, o których mowa wyżej poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:
- mailowo, na adres:  lub biuro@prot-eko.com.pl
- korespondencyjnie, na adres: Prot-eko Sportowa 39, 42-274 Konopiska

12. Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa wyżej, w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

13. Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Klienta w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Klienta o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

14. Administrator udziela informacji, o których mowa wyżej na piśmie, według wyboru Administratora:
- listem poleconym na podany przez Klienta adres lub
- drogą elektroniczna na podany przez Klienta adres e-mail,
za wyjątkiem przypadków gdy:
a). klient przekazał swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądał udzielenia informacji przez Administratora w innej formie - wówczas Administratora przekazuje informacje na podany przez Klienta adres e-mail;
b). klient zażądał udzielenia informacji przez Administratora ustnie, a jego tożsamość została potwierdzona innymi sposobami - wówczas Administrator udziela informacji ustnie.

15. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Klienta, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej są wolne od opłat. Jeżeli jednak powołane żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może:
- pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
- odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

16. Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, których dokonał w wykonaniu żądania Klienta, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Klienta. Administrator nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).

17. Na żądanie Klienta, Administrator informuje o odbiorcach, których poinformował o o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także o odbiorcach których nie udało się powiadomić Administratora.

Sklep został zarejestrowany w zbiorach GIODO numer księgi 149781 nr złoszenia 018031/2013.

Administrator oświadcza, że wdrożył środki bezpieczeństwa, o jakich mowa w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych.

Administrator zobowiązuje się do zachowania w poufności jakichkolwiek informacji  związanych z uzyskaniem dostępu do powierzonych danych oraz do zabezpieczenia powierzonych danych przed jakimkolwiek nieuprawnionym dostępem.