Regulamin zakupów

obowiązuje od 01.01.2021 r.

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.adrsklep.pl, prowadzony jest przez firmę Innowacje Ekologiczne "Prot-Eko" s.c. wpisaną do rejestru przedsiębiorców w CEIDG. Siedziba firmy znajduje się w Konopiskach kod pocztowy 42-242 przy ulicy Sportowej 39, o numerze Identyfikacji Podatkowej NIP: PL5732290773 oraz REGON 1513837007. Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@adrsklep.pl; telefonicznie: +48 34 329 93 08; pisemnie na adres: Sportowa 39, 42-274 Konopiska

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach są zamieszczane na stronie internetowej www.adrsklep.pl.
Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową www.adrsklep.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta. Można dokonać zakupów bez rejestracji podając wymagane informacje niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Informacje o towarach stanowią ofertę do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów.

W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
- wyboru zamawianych towarów lub usług,
- wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych w Sklepie
- wyboru adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura,
- wyboru sposobu rozliczenia transakcji spośród dostępnych w Sklepie.
Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
Dostępność towarów w Sklepie uzależniona jest od rodzaju asortymentu. Prezentowane produkty znajdują się w magazynie lub zamawiane są od producentów. W sytuacji, gdy z uwagi na niedostępność towaru termin realizacji zamówienia przedłuża się ponad ustalony termin, sklep zastrzega sobie prawo ustalenia z Klientem:
- nowego terminu dostawy,
- częściowej realizacji - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
- anulowania całości zamówienia.
W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone środki pieniężne, zgodnie z zapisami w punkcie Zwrot należności Klientom.

W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, wtedy realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.

2. Ceny towarów.
Wszystkie ceny towarów widoczne na stronie internetowej www.adrsklep.pl (dla lokacji polskiej)
- podawane są w złotych polskich,
- wyrażone są w wartości brutto zawierające podatek VAT,
- nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
- nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.
 
Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

3. Czas realizowania zamówień.
Czas realizacji jest powiązany z dostępnością towaru i jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze.

Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem  firmy kurierskiej.
Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez firmę kurierską.
Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską.
Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany.

Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

4. Formy płatności.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

- płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

- przelew bankowy, na rachunek 45 82730006 2001 0012 4807 0001 , realizacja zamówienia na zaczyna się na podstawie wpłaty według numeru zamówienia, które otrzymuje Klient lub wysłania na podane konto internetowe faktury elektronicznej pro-forma lub docelowej.

- płatność kartą płatniczą -obsługiwane karty
· Visa
· Visa Electron
· MasterCard
· MasterCard Electronic
· Maestro

- ePrzelewy
· Płacę z inteligo (inteligo)
· mTransfer (mBank)
· MultiTransfer (MultiBank)
· Płacę z Orange (mBank)
· Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
· Przelew z BPH (Bank BPH)
· Płacę z iPKO (PKO BP)
· Pekao24Przelew (Bank Pekao)
· Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
· Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
· PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
· MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
· Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
· Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
· T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
· Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
· Płać z ING (ING Bank Śląski)
· Credit Agricole Bank Polska S.A.
· Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
· db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
· iKO (PKO BP)
· Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
· Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
· Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
. e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,
Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

5. Warunki gwarancji
1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a). korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji
w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;
b). korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 6 regulaminu.

6. Reklamacje
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad.
2. Sprzedawca  jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
3. Sprzedawca w ciągu czternastu dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowane produkty wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji na adres Sklepu.
5. Sprzedawca rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.
W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany,
Sprzedawca zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.
6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy  za nabycie danego produktu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. 

7. Prawo odstąpienia od umowy dla Konsumentów
1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia.  Klient musie powiadomić o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia i wysłanie pisma  pocztą lub pocztą elektroniczną.
Formularza odstąpienia od umowy, jest dostępny w zakładce Odstąpienie od umowy.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.
5. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
10. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
11. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
12. Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy z dopiskiem ZWROT
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
    a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
15. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu innemu niż Konsument.

8. Zwrot należności za zwrócony towar
Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek karty płatniczej lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).
W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na podstawie jego dyspozycji Klienta, który wskaże rachunek bankowy. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem skrzynki e-mail sklep@adrsklep.pl albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy w części obejmującej numer rachunku bankowego.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych lub błędnego numeru konta.

9. Zwrot należności za zwrócony towar.
Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek karty płatniczej lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).
W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na podstawie jego dyspozycji Klienta, który wskaże rachunek bankowy. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem skrzynki e-mail biuro@agrobhp.pl albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy w części obejmującej numer rachunku bankowego.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych lub błędnego numeru konta.

10. Ochrona danych osobowych.
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Innowacje Ekologiczne „PROT-EKO” s.c.
w Konopiskach, ul. Sportowa 39
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów w oraz usług i nie
będą udostępniane innym odbiorcom,
3) Administrator pozyskał Państwa dane osobowe z rejestracji w sklepie internetowym adrsklep.pl,
4) Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania,
5) na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Państwa prawo wniesienia pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na
szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) macie Państwo
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych
lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Klient dokonujący rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r.. o ochronie danych osobowych - wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży zawartych z Klientem.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W trakcie przysługują także inne prawa wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania danych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach.

Sklep został zarejestrowany w zbiorach GIODO numer księgi 149781 nr zgłoszenia 018031/2013. Od 25 maja 2018r

11. Postanowienia końcowe.
Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

Sklep wykorzystuje pliki cookies a Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie.
Klient powinien używać przeglądarki internetowej jak niżej dostępne:
- Microsoft Internet Explorer minimum 11
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox minimum 39
- Google Chrome minimum 44
- Apple Safari minimum 7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Definicje

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego adrsklep.pl w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.

Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

Przedsiębiorca - prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) lub przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej zgłoszone w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mający uprawnienia konsumenta

Osoba prawna - osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i zgłoszone w Krajowym Rejestrze Sądowym

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy adrsklep.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.adrsklep.pl

Sprzedawca – Innowacje Ekologiczne "Prot-Eko" s.c. 42-242 Konopiska, ulica Sportowej 39, NIP: PL5732290773, REGON 1513837007

Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Towaru.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.